Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona gwna PTI Lista dyskusyjna czonkw PTI Szkolenia i studia podyplomowe ECDL Lista dyskusyjna sympatykw PTI
 

© 2001 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeone.


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Cele i środki działalności

Niewątpliwie mamy bardzo dobry Statut. Przetrwał próbę czasu. Zapisy w nim zawarte są atrakcyjne, pomimo wszelkich zmian zewnętrznych, aż do dnia dzisiejszego. Celowo zamieszczamy obszerne fragmenty Statutu PTI w brzmieniu oryginalnym, zamiast "okrągłych" omówień. Zrezygnowaliśmy jedynie ze zbędnego w niniejszym materiale formalnego numerowania paragrafów i ustępów Statutu.

Cele i środki działania Towarzystwa określono w Statucie następująco (cytat ze statutu):

 • popieranie działalności naukowej i  naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej;

 • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką;

 • ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;

 • popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;

 • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Towarzystwo osiąga swoje cele przez:

 • współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi, organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa;

 • prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, wycieczek krajowych i zagranicznych, pokazów technicznych, konkursów, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

 • organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo - technicznych, krajowych i międzynarodowych;

 • prowadzenie prac mających na celu podnoszenie jakości urządzeń informatycznych oraz inicjowanie, opracowanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych programów i planów w dziedzinie informatyki;

 • współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowaniu metod i programów nauczania i szkolenia w zakresie informatyki;

 • popieranie wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego w zakresie informatyki;

 • organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk i stażów krajowych i zagranicznych;

 • inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w  porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami;

 • wnioskowanie i opiniowanie wykorzystania stypendiów z  funduszów organizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa;

 • organizowanie i prowadzenie klubów i innych ośrodków oraz akcji i imprez mających na celu poprawę zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa;

 • udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich zawodu informatyka;

 • zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków Towarzystwa.

   PTI ZG, Al. Solidarnoci 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W