Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Charakterystyka usług

Izba Rzeczoznawców PTI świadczy różnorodne usługi w dziedzinie teleinformatyki.

Poniżej prezentowane są przykładowe formy usług w trzech charakterystycznych podgrupach:

Opiniowanie:

 • Wydawanie opinii
 • Recenzje opracowań
 • Ocena ofert w przetargach (głównie publicznych)
 • Badanie, analiza i ocena pod kątem poprawności i rzetelności wykonania:
  • projektów informatycznych,
  • aplikacji,
  • systemów informacyjnych,
  • procesów wdrożeniowych,
  • itp.

Doradztwo:

 • Konsultacje
 • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłych
 • Delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP

Opracowywanie dokumentów lub dokumentacji:

 • Przygotowanie regionalnych strategii informatyzacji
 • Opracowanie koncepcji informatyzacji
 • Projekty zapisów w SIWZ
 • Przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów
 • Opracowanie założeń do testów akceptacyjnych - wydajnościowych i funkcjonalnych

Wyodrębnienie trzech podgrup wiąże się ze specyfiką prac, sposobem przekazania ich efektów zamawiającym oraz formą rozliczeń.

Opiniowanie, to usługi polegające na poddaniu ocenie przez niezależnego rzeczoznawcę przedmiotu opinii, który jest gotowym dziełem przedłożonym do zaopiniowania przez zamawiającego. Typowymi przedmiotami opinii są na przykład gotowe dokumenty, aplikacje, kompleksowe systemy informatyczne zamawiającego opinię.

Opinie wydawane są w formie pisemnej. Opinie podpisuje i za ich treść odpowiada rzeczoznawca, który ją wykonał. Opinie rzeczoznawców są przed ich wydaniem zamawiającemu recenzowane wewnętrznie.

Ekspertyzy zawierające opinie podlegają procedurze przekazania zamawiającemu, a nie zwykłego odbioru, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem. Taki sposób wyklucza możliwość wywierania wpływu zamawiającego na ujęte w opinii wnioski i oceny, czyniąc opinię w pełni niezależną.

Każda opinia zrealizowana przez Izbę Rzeczoznawców PTI jest podstemplowana specjalną "Pieczęcią Rzeczoznawcy PTI".

Wycena i warunki realizacji opinii następują w drodze negocjacji.

W przypadku zamawiających, których obowiązują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, przy ustaleniu ceny uwzględniane są limity dla zamówień z wolnej ręki.

Doradztwo, to usługi które świadczone są zazwyczaj ustnie w formie konsultacji lub udziału w obradach gremiów powołanych przez zamawiającego.

W takich przypadkach wycenę wykonanie pracy rzeczoznawcy opiera się o stawki godzinowe, ustalone w zamówieniu.

Usługi doradcze mogą kończyć się opracowaniem pisemnym w formie notatki, raportu z przebiegu posiedzeń lub podsumowania rozstrzyganych problemów, o ile tak strony uzgodniły w umowie.

Opracowywanie dokumentów lub dokumentacji, to typowe usługi o charakterze twórczym. W przeciwieństwie do opinii celem pracy jest wytworzenie dzieła, a nie ocena wcześniej powstałego.

W tej grupie usług mieści się znacznie więcej możliwych do podjęcia przez Izbę Rzeczoznawców zleceń niż te, które wymienione są wyżej.

Dla tego typu prac obowiązują ceny umowne, a warunki realizacji i odbioru (zazwyczaj typowe) wynikają z poczynionych uzgodnień.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W