Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Podstawy działania Izby Rzeczoznawców

Izba Rzeczoznawców działa na podstawie Statutu PTI i Regulaminu.
Członkami Izby Rzeczoznawców są członkowie PTI wpisani na listę rzeczoznawców PTI.

Nadzór i kierownictwo Izby Rzeczoznawców PTI

Izbą Rzeczoznawców kieruje Dyrektor, którego bezpośrednim przełożonym jest Sekretarz Generalny PTI.
Dyrektora oraz członków Izby Rzeczoznawców powołuje i odwołuje Zarząd Główny PTI.

Podstawy działania rzeczoznawców PTI

  • Wykonanie przez rzeczoznawcę PTI opinii lub ekspertyzy następuje wyłącznie na podstawie zlecenia Izby Rzeczoznawców w oparciu o umowę zawartą z PTI.
  • Opinie i ekspertyzy wykonane na zlecenie Izby Rzeczoznawców wymagają formy i układu treści według wzorów przyjętych w Izbie Rzeczoznawców oraz muszą być podpisane przez autora (autorów) z podaniem numeru ewidencyjnego rzeczoznawcy (numerów ewidencyjnych rzeczoznawców) PTI i ostemplowane imienną pieczęcią (imiennymi pieczęciami) "Rzeczoznawca PTI".

Zasady wyznaczania rzeczoznawcy PTI do realizacji zleceń

Wyznaczenie rzeczoznawcy do realizacji zlecenia następuje poprzez decyzję Dyrektora Izby Rzeczoznawców w porozumieniu z zainteresowanym. Rzeczoznawca wydając opinię musi uwzględnić:

  • aktualny stan wiedzy informatycznej,
  • obowiązujące normy techniczne i przepisy ekonomiczno-prawne,
  • powszechnie stosowane standardy i metody.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W