Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Jak zamówić ekspertyzę?

Izba Rzeczoznawców PTI przyjmuje do realizacji prace eksperckie na podstawie zamówienia lub umowy ze zleceniodawcą, w których określa się m.in. warunki realizacji prac, termin i cenę.

Z uwagi na znaczną złożoność problemów, z którymi nasi klienci zwracają się do Izby Rzeczoznawców, moment zawarcia umowy lub przyjęcia do realizacji zlecenia warto poprzedzić spotkaniem roboczym obu stron lub korespondencją (również e-mailem) przedstawiającą szczegółowo, co będzie przedmiotem zlecenia i na jakich warunkach. Typowy przebieg uzgodnień jest następujący:

  1. Zapytanie ofertowe klienta.
  2. Dialog uściślający tematykę potencjalnego zlecenia.
  3. Oferta Izby Rzeczoznawców PTI.
  4. Akceptacja proponowanych warunków.
  5. Podpisanie umowy lub dostarczenie zamówienia, które staje się wiążącą umową z chwilą potwierdzenia przyjęcia go do realizacji.

Umowa zawierana jest pomiędzy PTI a klientem. Negocjacje warunków umowy lub zamówienia prowadzi ze strony PTI Dyrektor Izby Rzeczoznawców, na podstawie stosownego pełnomocnictwa Prezesa PTI.

W następstwie zawartej umowy Dyrektor Izby Rzeczoznawców wyznacza do jej realizacji rzeczoznawcę, którego wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantuje najwyższy poziom usługi i zawiadamia o tym fakcie zamawiającego.

Rzeczoznawcy realizujący zlecone prace zobowiązani są na mocy Regulaminu Izby Rzeczoznawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których uzyskują dostęp a które zamawiający zastrzegł, jako tajemnice służbowe. Pobrane materiały źródłowe, niezbędne do wykonania prac, są zwracane lub niszczone, zgodnie z umową. Na życzenie zamawiającego mogą być podpisywane dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności informacji.

Zlecenia realizowane przez Izbę Rzeczoznawców Polskie Towarzystwo Informatycznego są obciążane podatkiem VAT.

Do pobrania: Wzór umowy (dokument Acrobat Reader, 39kB).

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W