Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Specjalności Rzeczoznawców

Od 8 marca  2006 roku w Izbie Rzeczoznawców obowiązuje nowa klasyfikacja specjalnoci zawodowych rzeczoznawców zgodna z wykazem specjalności EUCIP (European Certification of Informatics Professionals - http://www.eucip.org)

Każdy kandydat na rzeczoznawcę, składając wniosek o wpisanie na Listę Rzeczoznawców PTI określa te specjalności, w których zamierza działać. Swoje umiejętności, doświadczenie i zdobyte certyfikaty wyszczególnia w Karcie Rzeczoznawcy.

Obecni rzeczoznawcy, chcąc aktywnie uczestniczyć w działaniach Izby, zobowiązani są do aktualizacji danych o sobie, przesyłając je do Biura Izby Rzeczoznawców na formularzu Karty Rzeczoznawcy.

  Symbol   S p e c j a l n o ś ć
 
P.  Planowanie
P.1  Zarządzanie systemami informatycznymi
P.2  Ekonomika TI
P.3  Internet i nowa ekonomia
P.4  Zarządzanie projektami informatycznymi
P.5  Prezentacje i techniki komunikacji
P.6  Prawne i etyczne aspekty TI
I.  Implementacja systemów informatycznych
I.1  Projektowanie i implementacja systemów informatycznych
I.2  Zarządzanie danymi i bazy danych
I.3  Programowanie
I.4  Interfejs użytkownika
I.5  Projektowanie i implementacja systemów www
E.  Eksploatacja systemów informatycznych
E.1  Architektura systemów informatycznych
E.2  Systemy operacyjne
E.3  Sieci komputerowe i teleinformatyczne
E.4  Usługi w sieciach komputerowych
E.5  Systemy mobilne
E.6  Zarządzanie sieciami
E.7  Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

PTI zrzesza ponad tysiąc specjalistów-informatyków, których wiedza i doświadczenie wykracza poza ramy przyjętego wykazu specjalności, dlatego Izba Rzeczoznawców może podejmować się opracowywania bardzo złożonych ekspertyz dotyczących zagadnień o znaczeniu ogólnopaństwowym i szerszym.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W