Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Podstawowe zasady etyczne obowiązujące rzeczoznawców PTI i gwarancje ochrony interesów klientów Izby Rzeczoznawców PTI

Gwarancja bezstronności rzeczoznawcy

 • Przed wykonaniem opinii rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnienia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
 • Brak ujawnienia okoliczności, co do bezstronności, w szczególności powiązań kapitałowych, formalno-prawnych lub rodzinnych z osobami fizycznymi lub prawnymi występującymi w przedmiocie realizowanego zlecenia na wykonanie ekspertyzy, opinii lub recenzji, jest naruszeniem przez rzeczoznawcę Regulaminu.
 • Każda opinia jest poddawana recenzji wewnętrznej zgodnie z procedurą określoną Regulaminem.

Odpowiedzialność rzeczoznawcy

Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonania powierzonej mu opinii lub jej części samodzielnie, przy czym:

 • za treść opinii samodzielnej odpowiada rzeczoznawca, który ją wykonał,
 • za treść opinii wykonanej przez zespół rzeczoznawców odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie zespołu, a w sytuacjach spornych stanowisko zespołu reprezentuje jego kierownik.

Gwarancja poufności

 • Rzeczoznawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne, chyba że z mocy przepisów prawa jest zobowiązany do ich ujawnienia.
 • Za prawidłową organizację i przebieg procesu opiniotwórczego odpowiada Dyrektor Izby Rzeczoznawców, na którym ciąży obowiązek zachowania tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne.

Zasady posługiwania się pieczęcią "Rzeczoznawca PTI"

 • Odcisk pieczęci rzeczoznawcy PTI jest potwierdzeniem, że ekspertyza, opinia lub recenzja została wykonana zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 • Pieczęć rzeczoznawcy PTI jest własnością PTI i służy do oznaczania opinii, ekspertyz, opracowań i innych prac wykonywanych przez rzeczoznawcę PTI na podstawie zlecenia Izby Rzeczoznawców z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
 • Dyrektor Izby Rzeczoznawców może wyrazić zgodę na użycie pieczęci rzeczoznawcy PTI na innych dokumentach ściśle związanych z realizacją zlecenia Izby Rzeczoznawców.
 • Rzeczoznawca jest zobowiązany potwierdzić odbiór pieczęci rzeczoznawcy własnoręcznym podpisem.

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W