Polskie Towarzystwo Informatyczne   

        Strona główna PTI
 

© 2006 Polskie
Towarzystwo
Informatyczne.
Wszystkie prawa
zastrzeżone.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Izba Rzeczoznawców PTI

Zostań Rzeczoznawcą PTI

W myśl postanowień Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI rzeczoznawcą może zostać każdy członek PTI. O przyznaniu tytułu "Rzeczoznawca PTI" decyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Potwierdzeniem pozytywnej decyzji w tym względzie jest wpisanie imienia i nazwiska osoby na Listę Rzeczoznawców PTI. Numer pozycji na Liście jest jednocześnie numerem Rzeczoznawcy uwidocznionym na imiennej pieczęci rzeczoznawcy.

Krok 0 - Kandydat nie jest członkiem PTI

Jeżeli kandydat nie jest członkiem PTI, w pierwszej kolejności powinien zapoznać się ze Statutem PTI i nawiązać kontakt z odpowiednim do miejsca zamieszkania lub pracy Oddziałem PTI, Kołem PTI lub Zarządem Głównym. Następnie kandydat:

 • wypełnia "Deklarację członkowską", kompletuje opinie o sobie od dwóch wprowadzających członków PTI, składa deklarację i opinie odpowiedniemu zarządowi Oddziału PTI lub przesyła do Biura Zarządu Głównego.
 • Decyzje o przyjęciu kandydata w poczet członków PTI podejmują: Zarząd Oddziału PTI (właściwy dla miejsca zamieszkania lub pracy kandydata) lub Zarząd Główny, gdy w danym miejscu nie ma powołanej struktury oddziałowej Towarzystwa .

Krok 1 - Kandydat jest członkiem PTI, przygotowanie wniosku przez kandydata

Kandydat, ubiegający się o wpis na Listę Rzeczoznawców PTI, jest zobowiązany do:

 • zapoznania się z treścią Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI,
 • czytelnego wypełnienia Karty Rzeczoznawcy PTI (wzór Karty Rzeczoznawcy PTI), zawierającej:
  • informacje o kandydacie niezbędne do jego funkcjonowania w roli rzeczoznawcy,
  • deklarację respektowania zasad określonych Regulaminem Izby Rzeczoznawców,
 • podpisania wszystkich trzech (A, B, C) części Karty Rzeczoznawcy,
 • doręczenia Karty Rzeczoznawcy do Biura Izby Rzeczoznawców PTI na ręce Dyrektora Izby,
 • mile widziane jest, choć nie konieczne, dołączenie:
  • rekomendacji wskazanych w Karcie osób wprowadzających,
  • kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie przez kandydata ważniejszych zawodowych uprawnień, certyfikatów lub specjalności,
  • innych dokumentów, uznanych przez kandydata za istotne przy podejmowaniu decyzji o wpisie na Listę Rzeczoznawców.

Krok 2 - wstępna weryfikacja wniosku kandydata

 • Następuje formalna weryfikacja Karty Rzeczoznawców kandydata, w następstwie, której Dyrektor Izby Rzeczoznawców decyduje o uzupełnieniu danych, zwrocie Karty lub przekazaniu jej do dalszego procedowania.
 • Dyrektor Izby ustala dwie osoby z grona rzeczoznawców PTI lub członków Zarządu Głównego Towarzystwa, które przygotują opinie o kandydacie. Jeżeli kandydat przedstawił opinie o sobie sporządzone przez osobę spośród powyższego grona, to Dyrektor może je uznać, jako ostateczne.

Krok 3 - weryfikacja

 • Po skompletowaniu opinii o kandydacie Dyrektor Izby, kieruje całą dokumentację do Komisji Zarządu Głównego ds. przyjęć.
 • Komisja ZG ds. przyjęć podejmuje decyzję o skierowaniu do Zarządu Głównego wniosku o wpis kandydata na Listę Rzeczoznawców.

Krok 4 - decyzja

 • Zarząd Główny podejmuje decyzję, w formie uchwały, o przyjęciu kandydata w poczet rzeczoznawców PTI.

Krok 5 - przygotowanie kandydata do działań w ramach Izby Rzeczoznawców

Na podstawie decyzji Zarządu Głównego Dyrektor Izby Rzeczoznawców:

 • nadaje numer rzeczoznawcy, publikuje nazwisko i imię przyjętego rzeczoznawcy na stronie Izby,
 • przygotowuje nowemu rzeczoznawcy "Pieczęć Rzeczoznawcy PTI" i przekazuje ją zainteresowanemu za pokwitowaniem,
 • wykonuje pozostałe czynności umożliwiające nowemu rzeczoznawcy dostęp do zasobów i informacji Izby.

Krok 6 - Witamy !

Witamy Koleżankę, Kolegę w gronie Rzeczoznawców PTI.

Życzymy ciekawych tematów ekspertyz i satysfakcji z ich wykonywania. Liczymy na aktywność w dziele doskonalenia metod działania Izby Rzeczoznawców PTI i jej skuteczności.

Rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego

   PTI ZG, Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa tel: +48 22 636 89 87 pti@pti.org.pl Webmaster ©3W